Wyszukiwanie zaawansowane
Dokumenty
do poprzedniego artykułudo końca stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
2011-05-15 | Warszawa | Paweł Huras
REGULAMIN 75 OBOZU 16 WDH

(czyli szesnaście punktów, które każdy uczestnik obozu znać powinien)

Wprowadza się poniższy Regulamin 75 Obozu 16 WDH i zobowiązuje do jego stosowania wszystkich uczestników:

Zasady ogólne

1.
W czasie obozu, na terenie obozu oraz zgrupowania, a także poza nimi, w czasie zwiadów, wycieczek i gier obowiązuje, tak, jak i poza harcerstwem, Prawo Harcerskie, a w szczególności:

a. braterstwo, życzliwość , szacunek, rycerskość i pomoc wzajemna
b. pogoda ducha i dobry humor
c. czystość , porządek, higiena i dbałość o swoje wyposażenie i ubranie
d. posłuszeństwo wobec przełożonych i dyscyplina
e. odpowiedzialność i sumienne wypełnianie obowiązków
f. poszanowanie przyrody, a także własności i trudu innych ludzi
g. słownictwo i zachowanie godne harcerza
h. poszanowanie munduru i symboli narodowych i harcerskich
i. punktualność .

2.
Harcerze z takim samym szacunkiem odnoszą się do siebie nawzajem, do swoich zastępowych i plutonowych, do oboźnego i komendy obozu, do komendy zgrupowania, do gości obozu, jak i do osób postronnych, w tym miejscowych. W czasie zajęć poza obozem należy pamiętać, że swoją postawą harcerze świadczą o Drużynie.

Stosunek do przełożonych

3.
Pierwszym przełożonym w zastępie jest zastępowy, mianowany rozkazem komendanta obozu. Pierwszym przełożonym na obozie jest oboźny. Komenda lub oboźny może mianować spośród zastępowych lub pozostałych harcerzy przełożonego do nadzoru nad pewnymi czynnościami lub do prowadzenia pewnych zajęć (np. musztra, gimnastyka, śpiewanki).

4.
Wszelkie pytania, wątpliwości i pomysły w pierwszej kolejności kierowane są do zastępowych, następnie do plutonowych, a w ostateczności do komendy obozu.

Zasady korzystania ze sprzętu obozowego

5.
W namiotach obowiązuje porządek i czystość, za którą w pierwszej kolejności odpowiada zastępowy, a następnie cały zastęp. Poza namiotami, w szczególności na placu apelowym, na kąpielisku, w umywalni i na stołówce, obowiązuje czystość, za którą odpowiada zastęp służbowy.

6.
Wszelki sprzęt pionierski i przedmioty nie będące własnością harcerzy, znajdują się w magazynie sprzętu lub ambulatorium. Wstęp do magazynu sprzętu mają jedynie członkowie kadry oraz zastęp służbowy lub harcerze wyznaczeni przez kadrę lub upoważnieni przez kwatermistrza albo magazyniera. Wstęp do ambulatorium mają jedynie pielęgniarki lub pielęgniarze, członkowie kadry, zastęp służbowy, osoby wymagające pomocy ambulatoryjnej oraz osoby przyprowadzające takie osoby do ambulatorium lub harcerze wyznaczeni przez kadrę lub upoważnieni przez pielęgniarkę albo pielęgniarza. W czasie przebywania w magazynie lub ambulatorium należy zachować porządek i czystość, a przedmioty tam przechowywane można wynieść poza magazyn lub ambulatorium tylko za zgodą lub wiedzą osób, które zleciły wejście do magazynu lub ambulatorium. Za przedmioty wyniesione poza magazyn lub ambulatorium odpowiada upoważniony do ich wyniesienia harcerz lub zastęp.

7.
Obowiązuje dbałość o wyposażenie obozu. Każda szkoda w namiotach lub wyposażeniu obozu i sprzęcie obozowym musi być niezwłocznie zgłoszona komendzie.

8.
W razie zauważenie pożaru lub innego zagrożenia, a w szczególności w razie stwierdzenia takiego zagrożenia w czasie warty nocnej lub służby dziennej, należy natychmiast powiadomić oboźnego lub komendanta albo zastępcę komendanta obozu i nie wszczynać samodzielnie alarmu. W razie ogłoszenia alarmu należy postępować zgodnie z instrukcją przeciwpożarową lub zaleceniami kadry.

Wyjścia w teren i zachowanie poza obozem

9.
Wszelkie wyjścia z obozu w czasie wolnym możliwe są wyłącznie zastępem, po uzyskaniu zgody oboźnego lub komendy obozu. Pozostałe wyjścia z obozu odbywają się w ramach prowadzonych zajęć.

10.
Przed wyjściem w teren każdy zastęp melduje się oboźnemu w celu sprawdzenia prawidłowego wyposażenia oraz ubrania odpowiedniego do warunków pogodowych. W razie konieczności uzupełnienia wyposażenia lub ubrania, cały zastęp czeka na uzupełniająca osobę nie opuszczając obozu.

11.
Poza obozem, o ile nie zostanie zarządzone inaczej, harcerze poruszają się wyłącznie zastępami, w sposób zgodny z zasadami poruszania się po drogach oraz szlakach turystycznych. Tempo marszu zastępu dostosowane jest zawsze do najwolniejszego harcerza w zastępie.

12.
Przy wymyślaniu i przeprowadzaniu wszelkich zajęć, w tym gier terenowych, wycieczek i zwiadów, należy zachować konieczne zasady bezpieczeństwa i dbać o to, by nie spowodować szkód ani nie doprowadzić do wypadków.

Pozostałe zasady

13.
Bez zgody oboźnego lub komendy nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych oraz telekomunikacyjnych.

14.
Na tablicach rozkazów wolno umieszczać jedynie informacje zatwierdzone przez komendę lub oboźnego.

15.
W razie konieczności zastosowania środka dyscyplinującego, stosuje go wyłącznie oboźny lub komenda. Zastępowy nie ma prawa samowolnego zarządzania alarmu dla swojego zastępu, lub karania członków zastępu w jakikolwiek sposób.

16.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powodzenie obozu, dlatego każdy powinien zachowywać się tak, aby obóz był udany i szczęśliwie się zakończył.

CZUWAJ!
Szesnastka-klaw boys!

phm. Paweł Burakowski HR
komendant 75 obozu 16 WDH

do poprzedniego artykułudo początku stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido następnego artykułu
©2000 - 2021  16WDH